TRACK LIST

01. Feyser & Hroft – My Revolution (Original Mix)

02. Feyser & Hroft – Found Apple (Original Mix)

03. Feyser & Hroft – Die Ewigen Maschinen (Original Mix)

04. Feyser & Hroft – Harte Kontrolle (Original Mix)

 

LATEST RELEASES FROM DARKNET

COMMENTS

3 Comments to “Feyser & Hroft – My Revolution EP”

  1. Out soon… ;-)

    HROFT
  2. Wait of release ;)

    Feyser
  3. God Techno!

    Techno Maniacs